2017.10.26 INDIVIDUALIOS IR EDUKACINĖS VALSTYBĖS STIPENDIJOS TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRAMS, TRADICINIAMS AMATININKAMS IR TRADICINIO AMATO PAMEISTRIAMS

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

   Žemės ūkio ministerija, kasmet nuo kovo 1 d. iki balandžio 1 d. arba nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 1d. kviečia teikti paraiškas gauti individualią arba edukacinę valstybės stipendiją tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams. Valstybės stipendijos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 701„Dėl Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Skelbimas talpinamas Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.

 

Stipendijų rūšys

   Individuali valstybės stipendija – skiriama tradicinių amatininkų ar tradicinio amato pameistrių tradicinio amato įgūdžiams tobulinti;

   Edukacinė valstybės stipendija – skiriama tradicinių amatų meistrų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti).

   Stipendijos dydis10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį.

 

Kas ir kokią valstybės stipendiją gali gauti?

   Edukacinę valstybės stipendiją gali gauti tradicinis amatininkas, kuris yra atestuotas tradicinių amatų meistru, savo profesiniam meistriškumui tobulinti. Ši stipendija mokama iki šešių mėnesių.

   Individualią valstybės stipendiją gali gauti tradicinis amatininkas, kuris yra sertifikavęs tautinio paveldo produktą/-us arba tradicinio amato pameistrys, kuris vadovaujamas tradicinių amatų meistro įgyja tradicinio amato įgūdžių. Ši stipendija mokama iki vienų metų.

 

Paraiškų skirti individualią ir edukacinę valstybės stipendiją teikimas

   Pretenduojantys gauti stipendiją kartu su paraiška turi pateikti patirties ir (arba) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą.

   Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą dalyvauti stažuotėje, kursuose, konferencijoje, simpoziume ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti.

   Kartu su paraiška teikiami ir kiti dokumentai, kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

   Pretenduojantys  gauti stipendijas, per einamuosius metus gali teikti tik vieną paraišką skirti vienos rūšies stipendiją.

 

Paraiškų skirti individualią ir edukacinę valstybės stipendijas vertinimas

   Paraiškas vertina ekspertų komisija. Paraiškos vertinamos šiais aspektais:

 • pareiškėjo ankstesnės veiklos rezultatai (jeigu anksčiau buvo skirta stipendija, analizuojami jos mokėjimo laikotarpio veiklos rezultatai), jos aktualumas ir svarba Lietuvos tautinio paveldo ir kultūros raidai, veiklos rezultatų sklaidos apimtis;
 • valstybės, savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų suma, skirta pareiškėjui paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti.

   Vertinant individualių stipendijų paraiškas, vienodos svarbos prioritetus teikia:

 • pareiškėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę kitų valstybių, Lietuvos Respublikos, savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų;
 • pareiškėjams, kuriems nebuvo skirtos stipendijos;
 • pareiškėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).

   Vertinant edukacinių stipendijų paraiškas, vienodos svarbos prioritetus teikia:

 • pareiškėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę kitų valstybių, Lietuvos Respublikos, savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų;
 • pareiškėjams, kuriems nebuvo skirtos stipendijos;
 • aktyvaus dalyvavimo edukacinei veiklai (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose).

 

   ! Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

 

   Valstybės stipendijas skiria žemės ūkio ministras, atsižvelgdamas į Tautinio paveldo produktų tarybos rekomendacijas.

 

Stipendijų mokėjimas ir atsiskaitymas

   Atrinkti gauti stipendijas pareiškėjai pasirašo sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) per 20 darbo dienų nuo žemės ūkio ministro įsakymo dėl stipendijų skyrimo priėmimo. Sutartyje nurodoma veikla, kuriai skirta stipendija, jos vykdymo terminas, duomenys, reikalingi stipendijai išmokėti, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo tvarka, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos.

   Stipendija mokama kas mėnesį į stipendijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą.  

   Stipendijos mokėjimas gali būti nutraukiamas, jei stipendijos gavėjas:

 • miršta;
 • stipendijos atsisako raštu;
 • stipendijai gauti pateikia neteisingus (suklastotus) duomenis (dokumentus);
 • nevykdo veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija.

   Pasibaigus stipendijos mokėjimo terminui,  per mėnesį pareiškėjas, kuriam skirta stipendija, privalo Agentūrai pateikti ataskaitą.

   Pareiškėjas, nepateikęs laiku ataskaitos, neturi teisės gauti kitos stipendijos vienus metus nuo jam skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KAIMO PLĖTROS DEPARTAMENTO

TAUTINIO PAVELDO IR MOKYMO SKYRIAUS KONTAKTAI

 

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), 01103 Vilnius

Tel.: (8 5) 239 8493; (8 5) 239 8479

www.zum.lt; www.tautinispaveldas.lt