Naujienos

Gražiausia Vilniaus Krašto verba

2023.02.24

2023 M. VILNIAUS KRAŠTO MOKINIŲ, JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ VERBŲ RIŠĖJŲ
KONKURSINĖS PARODOS „GRAŽIAUSIA VILNIAUS KRAŠTO VERBA“

Dalyvio anketa

NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2023 m. Vilniaus krašto mokinių, jaunimo ir suaugusiųjų verbų rišėjų konkursinės parodos
„Gražiausia Vilniaus krašto verba“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja renginio tikslus,
dalyvius, pristatomus kūrinius, konkursinės parodos organizavimo tvarką, vertinimą ir
apdovanojimą, organizatorius ir koordinatorius.
1.1. Pagrindinė nuostatų sąvoka:
1.1.1.
Vilniaus krašto verbos – tai meniškai sukomponuotos, prie lazdynų kotelio siūlais
pritvirtintos džiovintos gėlės ir žolynai.
II. TIKSLAI
2. Parodos tikslai:
2.1. Palaikyti gyvybingą ir gaivinti nykstančią verbų rišimo tradiciją;
2.2. Skatinti visuomenės, ypač jaunosios kartos, domėjimąsi Vilniaus krašte populiariu amatu –
verbų rišimo tradicija, ugdyti liaudies dailės tradicijų pažinimą;
2.3. Atskleisti gabiausius mokinius, jaunuolius ir suaugusius savo laisvalaikį skyrusius tradicinės
liaudies dailės (verbų rišimo) studijoms ir jomis paremtai kūrybai, suteikti galimybę parodyti
visuomenei savo darbus, varžytis su bendraminčiais įgūdžiais ir meistriškumu.
III. DALYVIAI
3. Parodoje dalyvauja mokiniai, jaunimas ir suaugusieji;
3.1. Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupės:
3.2. Mokiniai ir jaunimas;
3.3. Suaugusieji.
IV. KONKURSINEI PARODAI PRISTATOMI KŪRINIAI
4. Parodai pristatomi kūriniai:
4.1. Tradicinių volelinių, rykštelinių, vainikinių, širdelės formos verbų kompozicija sudaryta nuo 3
iki 5 verbų, verbų aukštis nuo 25 iki 80 cm.;
4.2. Pristatomos verbų kompozicijos turi būti geros būklės, paruoštos eksponuoti, nurištos per
paskutinius dvejus metus;
4.3. Verbos, atitinkančios nuostatų reikalavimus, pristatomos su užpildyta dalyvio anketa, kurioje
pateikiamas nominacijos kategorijos pavadinimas ir pristatomų kūrinių sąrašas (pridedama).

V. ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Paroda organizuojama Tradicinių amatų centre Houvalto dvare (adresas: Algirdo g. 4, Maišiagala,
Vilniaus r.);
5.1. Parodos koordinatoriai: Tradicinių amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje vedėja Jolanta
Lapinskaja (tel. Nr. 867290225) ir Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčios vedėja Janina
Norkūnienė (tel. Nr. 867837529);
5.2. Parodos nuostatų paskelbimas 2023 m. vasario 4 d.;
5.3. Dalyvių registravimas ir kūrinių pristatymas nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. kovo 19 d.;
5.4. Parodos atidarymas – 2023 m. kovo 24 d.;
5.5. Kūrinių vertinimas – 2023 m. balandžio 5 d.;
5.6. Parodos rezultatų paskelbimas ir laureatų apdovanojamas įvyks 2023 m. balandžio 14 d.
VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
6. Parodai pateikti kūriniai vertinami atsižvelgus į jų meninę vertę, atlikimo meistriškumą, kūrinio
sąsajas su verbų rišimo tradicijomis;
6.1. Kūrinius vertina 5 narių komisija, sudaryta iš liaudies dailės specialistų, muziejininkų ir kitų
specialistų, kurių vienas yra komisijos pirmininkas;
6.2. Komisija išrenka ir apdovanoja geriausius visų amžiaus grupių kūrinius;
6.2.1. I kategorija „Gražiausia Vilniaus krašto verba“. Suaugusieji: I, II ir III vietos, apdovanojama
diplomais ir piniginė premija;
6.2.2. I kategorija „Gražiausia Vilniaus krašto verba“. Mokiniai ir jaunimas: I, II ir III vietos,
apdovanojama diplomais ir piniginė premija;
6.2.3. II kategorija „Gražiausia verbų kompozicija“. Suaugusieji: I, II ir III vietos, apdovanojama
diplomais ir piniginė premija;
6.2.4. II kategorija „Gražiausia verbų kompozicija“. Mokiniai ir jaunimas: I, II ir III vietos,
apdovanojama diplomais ir piniginė premija;
6.2.5. III kategorija „Žiūrovų simpatijų verbų kompozicija“. Suaugusieji, apdovanojama diplomu ir
atminimo prizu;
6.2.6. III kategorija „Žiūrovų simpatijų verbų kompozicija“. Mokiniai ir jaunimas, apdovanojama
diplomu ir atminimo prizu;
6.2.7. Parodoje dalyvavusiems mokiniams ir jaunimui bus surengta nemokama verbų rišimo
edukacija Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčioje;
6.2.8. Komisija ir Parodos rėmėjai gali skirti ir kitų specialiųjų prizų;
6.2.9. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas;
6.2.10. Komisija, paskelbusi Parodos nugalėtojus, privalo viešai aptarti parodą, pakomentuoti savo
sprendimą.
VII. ORGANIZATORIAI IR KOORDINATORIAI
7. Parodos organizatoriai – Vilniaus krašto etnografinio muziejaus Tradicinių amatų centras
Houvalto dvare Maišiagaloje ir Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčia;
7.1. Parodos partneris – Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija;
7.2. Koordinatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros sporto ir turizmo
skyrius.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Informacija apie konkursą skelbiama vietinėje spaudoje ir svetainėse: www.vrsa.lt,
www.vilniaustautodaile.lt, www.vkem.lt;
8.1. Parodos metu kūriniai ir dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami;
8.2. Nuotraukos bei filmuota medžiaga laikomos Vilniaus krašto etnografinio muziejaus nuosavybe
ir gali būti naudojamos įstaigos švietimo, kultūros bei reklamos tikslams be atskiro dalyvių sutikimo.