Sertifikavimo tvarką reglamentuoja Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas LRV nutarimu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1AEE5177D17C/asr .

Kur kreiptis?

Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo prašymai ir prie jų pridedami dokumentai pateikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

Sertifikavimo klausimais konsultuoja ir prašymus priima:

Valdas Labanauskas, Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Akreditavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. +370 663 50045, El.p. v.labanauskas@zua.lt

 

Kokius dokumentus pateikti?

Pareiškėjas, norintis gauti tautinio paveldo produkto sertifikatą, pateikia šiuos dokumentus:

1. tautinio paveldo produkto, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikavimo prašymą (toliau – sertifikavimo prašymas);
2. aprašą, kuriame pateikiama:
2.1. sertifikuojamo produkto pavadinimas;
2.2. sritis, rūšis ir (ar) porūšis pagal Tautinio paveldo produktų klasifikatorių (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CBE78044DC96/asr) ir sertifikuojamo produkto grupė pagal Tautinio paveldo produktų įstatymo 19 straipsnį (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301365/asr);
2.3. išsami informacija apie sertifikuojamo produkto atitiktį istoriškumo, kilmės, gamybos ar organizavimo būdo kriterijams;
2.4. sertifikuojamo produkto gamybos vaizdinė medžiaga (nuotraukos).

Tradicinis amatininkas, norintis gauti tradicinių amatų meistro pažymėjimą, pateikia:
1. prašymą;
2. veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą, kuriame turi būti pateikta informacija, patvirtinanti, kad tradicinis amatininkas sugeba perduoti tradicinių amatų įgūdžius kitiems asmenims ir atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turi tautinio paveldo produktams gaminti ir (arba) tradicinėms paslaugoms teikti reikalingą kvalifikaciją ir verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 3 metus nuo datos, kurią oficiali mokslo institucija jam išdavė kvalifikacijos tradicinio amato srityje patvirtinimo dokumentą (pateikiamas oficialios mokslo institucijos kvalifikacijos tradicinio amato srityje patvirtinimo dokumentas);
2.2. verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 10 metų nuo pirmojo viešo savo tradicinių gaminių, tradicinės veislės augalų, gyvūnų ar jų produktų, gamtos gėrybių produktų ar tradicinės paslaugos pristatymo (pateikiami tai patvirtinantys dokumentai);
2.3. verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 5 metus nuo Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjo organizacijų statuso įstatymo pagrindu suteikto meno kūrėjo statuso įgijimo (pateikiamas meno kūrėjo statusą patvirtinantis dokumentas).
Tradicinių amatų meistras, norintis gauti tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatą, pateikia:
1. sertifikavimo prašymą;
2. aprašą, kuriame pateikiama:
2.1. mokomo amato pavadinimas pagal Tradicinių amatų klasifikaciją (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CBE78044DC96/asr );
2.2. mokymo trukmė;
2.3. tikslinė grupė;
2.4. mokymo programos tikslas;
2.5. mokymo programos planas;
3. dokumentą, įrodantį, kad jis turi pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka patvirtintą pedagoginių ir psichologinių žinių kursą – kai sertifikuojama vaikų neformaliojo mokymo programa, o sertifikuojant suaugusiųjų neformaliojo mokymo programą – dokumentą, įrodantį, kad jis turi pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka patvirtintą pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, arba turi ne mažiau kaip 3 metų tradicinio amato mokymo patirtį.

Atitikties tradicijai kriterijai

Kriterijai, kuriuos turi atitikti sertifikuojami gaminiai, augalai, gyvūnai ir jų produktai, gamtos gėrybių produktai, paslaugos, mugės ir amatų mokymo programos siekiant juos pripažinti tradiciniais, ir tradicinių amatų meistro kvalifikacijos reikalavimai nustatyti Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų atitikties tradicijai kriterijų apraše (toliau – Aprašas) ir Tautinio paveldo produktų atitikties Lietuvos etninei kultūrai vertinimo rodiklių sąvade: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9A6571852BB/asr .

Gaminiai pripažįstami tradiciniais, jeigu atitinka istoriškumo, kilmės (paplitimo), gamybos ar organizavimo būdo kriterijus (Aprašo 4 p.):

1. šiuos istoriškumo kriterijus:
1.1. gaminiai gaminami ir (arba) amatas perduodamas iš kartos į kartą;
1.2. gaminiai yra gaminami ir (arba) amatu verčiamasi ne vėliau kaip nuo XX a. I ketv. arba buvo gaminami ir (arba) amatu  verčiamasi iki XX a. I ketv. pabaigos;
2. vieną iš šių kilmės (paplitimo) reikalavimų:
2.1. gaminiai gaminami ir (arba) amatu verčiamasi visoje Lietuvoje ar Lietuvos etnografiniame regione (-uose);
2.2. gaminiai gaminami ir (arba) amatu verčiamasi konkrečioje vietovėje, ir jie yra žinomi visoje Lietuvoje ar Lietuvos etnografiniame regione (-uose).
3. vieną iš šių gamybos ar organizavimo būdo reikalavimų:
3.1. pagaminti naudojant rankų darbą, senąsias gamybos technologijas – įrankius, padargus, įrenginius, tradicines žaliavas;
3.2. pagaminti naudojant naujas technologijas, kurios nepakeičia gaminio gamybos būdo, receptūros, unikalių savybių ir sudėties, ir tradicines žaliavas.

Tradicinėmis augalų veislėmis pripažįstamos augalų veislės, kurios pradėtos auginti iki 1925 m. ir buvo auginamos ne mažiau kaip 50 metų (Aprašo 5 p.).

Tradicinėmis gyvūnų veislėmis pripažįstamos gyvūnų veislės, kurios yra saugotinos pagal Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“, ir kurių visų organizmo paveldėtų faktorių visuma susiformavo dėl selekcijos, aplinkos, laiko sąveikos ir išlaikė veislės susiformavimo pradžioje turėtą genotipą (Aprašo 6 p.).

  • Tradiciniais produktais pripažįstami tradicinių veislių augalų, gyvūnų ir gamtos gėrybių produktai, atitinkantys Aprašo 7 p. nurodytus reikalavimus.
  • Tradicinėmis paslaugomis pripažįstamos paslaugos, kurios atitinka Aprašo 8 p. reikalavimus.
  • Renginys pripažįstamas tradicine muge, jeigu atitinka Aprašo 9 p. reikalavimus.
  • Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programomis pripažįstamos programos pagal Aprašo 10 p. ir 11 p. reikalavimus.
  • Tradiciniam amatininkui suteikiamas tradicinių amatų meistro vardas, jeigu tradicinis amatininkas sugeba perduoti tradicinių amatų įgūdžius kitiems asmenims ir atitinka bent vieną iš šių reikalavimų (Aprašo 12 p. ):

1. turi tautinio paveldo produktų gamybai ir (arba) tradicinėms paslaugoms teikti reikalingą kvalifikaciją ir verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 3 metus nuo oficialios mokslo institucijos kvalifikacijos tradicinio amato srityje patvirtinimo dokumento išdavimo dienos;
2. verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 10 metų nuo pirmojo viešo savo tradicinių gaminių, tradicinės veislės augalų, gyvūnų ar jų produktų, gamtos gėrybių produktų ar tradicinės paslaugos pristatymo ir pateikia tai patvirtinimo medžiagą;
3. nuo Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo  pagrindu suteikto meno kūrėjo statuso įgijimo verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 5 metus.

Kas priima sprendimą?

Žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta ekspertų komisija svarsto pateiktus sertifikavimo prašymus, vadovaudamasi  tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų meistrų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų atitikties tradicijai kriterijais ir tautinio paveldo produktų atitikties Lietuvos etninei kultūrai vertinimo rodikliais, ir teikia siūlymus dėl tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo bei tautinio paveldo produkto kategorijos suteikimo (pagal Tautinio paveldo produktų įstatymo 13 str. nuostatas) ir tradicinių amatų meistrų atestavimo.

Žemės ūkio ministras, vadovaudamasis ekspertų komisijos teikimu, įsakymu tvirtina sertifikuojamų (arba nesertifikuojamų) tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų ir atestuotų (arba neatestuotų) tradicinių amatų meistrų sąrašus.

Tradiciniam amatininkui po to, kai jis sumoka valstybės rinkliavą, išduodamas tautinio paveldo produkto ir (ar) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatas ir (ar) tradicinių amatų meistro pažymėjimas.