Naujienos

Tradiciniai amatininkai kviečiami teikti paraiškas

2024.02.29

KVIETIMAS TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ KŪRĖJAMS TEIKTI PARAIŠKAS 2024 M. KOVO 12 D. – 2024 M. KOVO 31 D.

Nuo kovo 12 d. tautinio paveldo produktų kūrėjai kviečiami teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, populiarinti ir realizuoti, pagal naujai patvirtintas Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles (toliau – Taisyklės).

Tautinio paveldo veiklos finansavimo tikslas – populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, skatinti jų saugojimą ir realizavimą, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje.

Paraiškų teikimo terminas: 2024 m. kovo 12 d. – 2024 m. kovo 31 d.

 

Pareiškėjas per kvietimą teikti paraiškas gali pateikti tik vieną paraišką Taisyklių 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms finansuoti (toliau – Paraiška):

 • 2. A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje;
 • 3. tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti Lietuvoje.

Finansuojamos pareiškėjo ar pagalbos gavėjo (1asmens) patirtos / planuojamos patirti išlaidos.

Tinkamos finansuoti išlaidos

 • Pagal Taisyklių 10.2 papunktį:
 • pagalbos gavėjo (1 asmens) kelionės išlaidos, vykstant į parodas, muges (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (arba) kitus viešuosius renginius Lietuvoje ir užsienyje;
 • tautinio paveldo produktų transportavimo paslaugų, vykstant į užsienio valstybėse organizuojamas parodas, muges (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvą, išlaidos;
 • nakvynės išlaidos, vykstant į parodas, muges (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (arba) kitus viešuosius renginius Lietuvoje ir užsienyje;
 • dalyvavimo parodose, mugėse (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose išlaidos (dalyvio arba registracijos mokestis, ploto nuoma (tautinio paveldo produktų kūrėjui vienam renginiui kompensuojama ne daugiau kaip už vieną renginio organizatoriaus dalyviui numatytą vietą), vietos įrengimas, kai perkama paslauga);
 • įrangos tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti ir (ar) realizuoti mugėse, parodose įsigijimo, įrengimo, nuomos išlaidos (tos pačios rūšies įrangos įsigijimo atveju kompensuojama vieną kartą per 5 metus);
 • tautinio paveldo produktų ženklinimo išlaidos (produktų etiketės su tautinio paveldo produktų ženklu, tautinio paveldo produktų ženklų gamyba, pakuočių su tautinio paveldo produkto ženklu maketavimas ir gamyba);
 • Pagal Taisyklių 10.3 papunktį:
 • Akategorijos tradicinių amatų meistrų tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimo Lietuvoje išlaidos.

Didžiausias pagalbos intensyvumas

 • Pagal Taisyklių 10.2 papunktį:
 • 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems realizuoti / demonstruoti teikiama Paraiška);
 • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;
 • 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems realizuoti / demonstruoti teikiama Paraiška;
 • Pagal Taisyklių 10.3 papunktį – 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (už vieną edukaciją kompensuojama ne daugiau kaip viena einamųjų metų bazinė socialinė išmoka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“).

Didžiausia galima pagalbos suma, skiriama vienam pareiškėjui vieniems metams, – 5 000 Eur.

 

Paraiškų pateikimo tvarka

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba el. paštu dokumentai@nma.lt. El. paštu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiškos, pateiktos kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t. t.) arba pateiktos elektroniniu paštu, bet nepasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimamos. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai.

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama – 147 000 Eur. Kai pateiktų paraiškų prašoma paramos suma viršija visą skiriamą bendrą paramos sumą, paraiškoms bus taikomi Taisyklių 32 punkte nustatyti pirmumo kriterijai bei paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 33 punkte nustatytus atrankos balus.

Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu info@nma.lt).

Paraiškos gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles forma:

https://www.paramakaimui.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/valstybes-paramos-priemones/tautinio-paveldo-finansavimas/dokumentu-formos/8933

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/509a1720cef111eea5a28c81c82193a8