Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas

2023.10.12

KVIETIMAS TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ KŪRĖJUS VIENIJANČIOM ORGANIZACIJOM TEIKTI PARAIŠKAS

2023 M. SPALIO 16 D. – 2023 M. SPALIO 30 D.

 

Vadovaujantis Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-649 ,,Dėl Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo” (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas tautinio paveldo produktų kūrėjus vienijančioms organizacijoms teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktų populiarinimo, demonstravimo ir realizavimo veikloms.

Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. spalio 16 d. – 2023 m. spalio 30 d.

Paramos tikslas – skatinti tautinio paveldo produktų kūrėjų susitelkimą ir bendruomeniškumą, bendruose projektuose populiarinant tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje.

 

Pareiškėjais gali būti viešieji juridiniai asmenys, vienijantys tautinio paveldo produktų kūrėjus arba sertifikavę tradicinę (-es) mugę (-es):

– asociacijos;

– tradicinių amatų centrai, kurie pagal Lietuvos Respublikos juridiniame asmenų registre registruotus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas;

– viešosios įstaigos.

 

Priimamos paraiškos 2023 metų veiklai, nurodytai Taisyklių 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, finansuoti:

  • dalyvauti tautinio paveldo produktus populiarinančiuose renginiuose Lietuvoje ir (arba) užsienyje;
  • organizuoti sertifikuotą tradicinę mugę.

 

Didžiausia galima pagalbos suma vieniems einamiesiems metams:

  • vienam galutiniam pagalbos gavėjui Taisyklių 12.1 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti – 5 000 Eur;
  • vienam pareiškėjui Taisyklių 12.2 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti – 10 000 Eur.

 

Neviršijant paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos, vienam galutiniam pagalbos gavėjui galima maksimali pagalbos suma yra:

  • pagal Taisyklių 12.1 papunktį:
  • iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems populiarinti / realizuoti teikiama paraiška);
  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;
  • iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems populiarinti / realizuoti teikiama paraiška;
  • jeigu galutiniu pagalbos gavėju 13.1.5 papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti yra pats pareiškėjas – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų
  • pagal Taisyklių 12.2 papunktį – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų pareiškėjui.

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos el. paštu dokumentai@nma.lt. Teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiškos ir dokumentai, pateikti kitais būdais arba pateikti elektroniniu paštu, bet nepasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimami. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 23 punkte nurodyti dokumentai.

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 70 000 Eur. Jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams bus taikomas Taisyklių 27 punkte nustatytas pirmumo kriterijus bei paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 28 punkte nustatytus atrankos balus.

Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu info@nma.lt).

 

Paraiškos gauti lėšas pagal Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisykles forma:

(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra (nma.lt)

Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklės:

3D-649 Dėl Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo (e-tar.lt)