Naujienos

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

2024.02.29

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ KŪRĖJŲ BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLES

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Nuo 2024 m. balandžio 2 d. iki 2024 m. balandžio 19 d.

KVIETIMO BIUDŽETAS

68 130 Eur valstybės pagalbos lėšų.

REMIAMA VEIKLA

Pagalba gali būti skiriama tautinio paveldo produktų populiarinimo, demonstravimo ir realizavimo veikloms:

 • Pagal Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės)1 papunktį dalyvauti tautinio paveldo produktus populiarinančiuose renginiuose Lietuvoje ir (arba) užsienyje.
 • Pagal Taisyklių 12.2 papunktį – organizuoti sertifikuotą tradicinę mugę.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Viešieji juridiniai asmenys, vienijantys tautinio paveldo produktų kūrėjus arba sertifikavę tradicinę (-es) mugę (-es):

 • asociacijos;
 • tradicinių amatų centrai, kurie pagal Lietuvos Respublikos juridiniame asmenų registre registruotus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas;
 • viešosios įstaigos.

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

Didžiausia galima pagalbos suma vieniems einamiesiems metams:

 • vienam galutiniam pagalbos gavėjui Taisyklių 12.1 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti – 2 500 Eur. Jeigu galutinis pagalbos gavėjas yra pats pareiškėjas – 5 000 Eur;
 • vienam pareiškėjui Taisyklių 12.2 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti – 10 000 Eur.

Intensyvumas:

 • pagal Taisyklių 12.1 papunktį – vienam galutiniam pagalbos gavėjui:
 • 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems populiarinti / realizuoti teikiama Paraiška);
 • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;
 • 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems populiarinti / realizuoti teikiama Paraiška;
 • jeigu galutiniu pagalbos gavėju 13.1.2 ir 13.1.5 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms kompensuoti yra pats pareiškėjas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;
 • pagal Taisyklių 12.2 papunktį – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų pareiškėjui.

VEIKLOS SRITIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-649, galima rasti pasinaudojus šia nuoroda: 3D-649 Dėl Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo (e-tar.lt).

Taisykles taip pat galima rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) puslapyje www.nma.lt → Parama kaimui → Parama → Kviečiame teikti paraiškas → Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės → Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimas (2024 m.).

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos NMA el. paštu dokumentai@nma.lt. Teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiškos ir dokumentai, pateikti kitais būdais arba pateikti elektroniniu paštu, bet nepasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimami. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 23 punkte nurodyti dokumentai.

INFORMACIJA TEIKIAMA

 • Telefonu: (8 5) 252 6999, 1841;
 • NMA interneto svetainės meniu skiltyje „Asmenų aptarnavimas“ užpildant formą „Užduokite klausimą el. būdu“.
 • Paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.